Skriv ut den här sidan

Hemrehabilitering

Vårt hemrehabteam består av arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster. 

Det finns situationer då det krävs att patientens rehabilitering sker i hemmet. Det kan vara:
• efter sjukhusvistelse.
• när bedömning eller träning av olika skäl bör ske i hemmiljö.
• när patienten av olika anledningar ej har förutsättning att kunna ta sig till vår mottagning.
Vårt mål är att göra det möjligt för patienten att klara av sin vardag i och utanför hemmiljön så självständigt som möjligt. Vi har stor erfarenhet av problemlösning och kan komma med förslag på åtgärder utifrån patientens funktion. Vi kan även lägga upp lämplig träning och strategier för att klara vardagen utifrån individens problematik, förmåga och målsättning.

 Bedömning av hjälpmedelsbehov

Med stor yrkeskunskap kan vi bedöma individens behov av tekniska hjälpmedel och anpassningar i det dagliga livets olika situationer. Patientens funktion och Landstingets gällande regler för förskrivning är alltid utgångspunkt i vår bedömning. För att uppnå god kvalitet och säkerhet följer vi Förskrivningsprocessen.

Vid förskrivning av ett hjälpmedel instruerar vi brukaren i användning av detta samt vid behov även anhörig och vårdpersonal.
Vi monterar hjälpmedel eller vägleder i montering på ett säkert sätt i hemmet.

Träning i hemmet

Vi är måna om att patienten alltid är delaktig i sin egen rehabiliteringsprocess. Tillsammans med denne och utifrån patientens problematik och funktion sätter vi upp rimliga mål för träningen. Patientens egen motivation är naturligtvis avgörande för resultatet.
När det gäller långsiktig träning och aktivitet för att bibehålla funktion kan vi lägga upp goda strategier tillsammans med patienten, närstående och vårdpersonal. När patienten har förbättrat sin funktion kan vi vid behov erbjuda fortsatt rehabiliterande träning på vår mottagning.

Dietistens roll

Dietisten jobbar med nutritionsrelaterade frågor vid t.ex. undervikt, dålig aptit och svårigheter att täcka sitt energi- och näringsbehov. Dietisten kan ge råd om lämplig kost samt förskriva kosttillägg och sondmat vid behov.